Το Έργο

Η καινοτόμος λύση του parentbank

Το έργο parentbank –‘Enhancing the social inclusion of low income single parents’ αποτελεί μία από τις Στρατηγικές Συμπράξεις του προγράμματος Erasmus + στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του A.N.P.C.D.E.F.P. (Εθνικού Φορέα Κοινοτικών Προγραμμάτων στον Τομέα της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Το έργο θα έχει διάρκεια 2 ετών (2019-2021)
Αριθμός Έργου: 2019-1-RO01-KA204-063798

Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενσωμάτωση των χαμηλόμισθων μονογονέων στην αγορά εργασίας  διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και λοιπές υπηρεσίες, των οποίων το κόστος ενδεχομένως αδυνατούν να επωμιστούν, μέσω μίας «τράπεζας χρόνου» (αμοιβαία ανταλλαγή υπηρεσιών) και αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και το επιχειρηματικό τους πνεύμα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.

Τι είναι η

τράπεζα χρόνου;

Η τράπεζα χρόνου είναι ένα δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας με μονάδα συναλλαγής τον χρόνο (ώρες) και όχι τα χρήματα.
Ο χρόνος λειτουργεί ως νόμισμα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να μοιράζονται τις δεξιότητές τους και να ανταλλάσσουν υπηρεσίες χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα.

Στόχοι

Ενδυνάμωση των μονογονέων με χαμηλή ειδίκευση/μειωμένα προσόντα, ούτως ώστε
να βελτιωθεί η απασχολησιμότητά τους

Διεύρυνση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που βοηθούν μονογονείς στη διδασκαλία της αριθμητικής, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων

Ενθάρρυνση των μονογονέων με χαμηλή ειδίκευση/μειωμένα προσόντα να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν βασικές δεξιότητες (ανάγνωση/γραφή και αριθµητική), καθώς και επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες

Διευκόλυνση της πρόσβασης των χαμηλόμισθων μονογονέων σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και λοιπές υπηρεσίες μέσω μίας «τράπεζας χρόνου», η οποία μπορεί να ενισχύσει την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή τη δυνατότητα επιμόρφωσης

Παραδοτέα