За проекта

Иновативното решение на parentbank

parentbank Enhancing the social inclusion of
low income
single parents’ 
parents’ е Еразъм+ проект за Стратегическо партньорство в образованието за възрастни, финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.Е.F.P. 

Продължителността на проекта е 2 години от 2019г. до 2021г., с номер на проекта: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Целта на проекта е да улесни интеграцията на пазара на труда на самотни родители с ниски доходи чрез насърчаване на достъпа им до грижи за деца и други услуги, които може да не могат да си позволят чрез банковото време (предоставяне на услуги помежду си) и чрез развиване на техните умения и предприемачески дух, които могат да подобрят статута им на заетост. 

Какво е времево

банкиране?

Времевото банкиране се основава на реципрочна търговска система, където часовете за валута.  Това е форма на валутна общност, която дава възможност на  човек с едно умение да търгува часове на работа с човек имащ друг набор от умения, без никаква размяна на пари.

Цели

Подкрепа на самотни родители, които са нискоквалифицирани/ниско компетентни, за да насърчат своята работоспособност

Разширяване на компетенциите на специалистите, които подкрепят самотни родители, в преподаването на  математически,  предприемачески и дигитални умения

Насърчаване на нискоквалифицирани/ниско компетентни самотни родители да развият и подобрят своите умения за грамотност, математически, компютърни  и предприемачески компетентности

Насърчаване на достъпа на самотни родители с ниски доходи до грижи за деца и други услуги чрез времевото банкиране, което може да подпомогне тяхното навлизане в пазара на труда или допълнително обучение

Резултати

Програма за обучение за професионалисти, които подкрепят самотни родители, в преподаването на грамотност, математически, предприемачески и компютърни умения. Този резултат ще даде възможност на професионалистите да осигурят специално обучение и подкрепа на самотните родители при развитието на тези умения и ключови компетенции, за да се насърчи тяхната работоспособност и социално-образователното и личностно развитие (което също така повишава социалното им включване).

Разработване на програма за обучение за изграждане на грамотност, компютърни, компетенции, инициативност и предприемачески умения на нискоквалифицирани самотни родители. Чрез този резултат обучаващите ще имат възможност да се включат в обучение, свързано със задачи, кариера и опит в реалния свят, които могат да им дадат по-задълбочено разбиране на концепциите и да развият своя капацитет за критично мислене, комуникация, сътрудничество и творчество.

Ръководство за разработване на бизнес план за банковото време и разработената стратегия за устойчивост. Този резултат ще даде възможност за създаването и функционирането на онлайн времева банка от обучените самотни родители, както и подкрепата на други самотни родители, заинтересовани от разработването и поддържането на такава инициатива.

Пилотирана онлайн времева банка за самотни родители. Самотните родители ще могат да обменят всички видове услуги, които може да не могат да си позволят, което им позволява да се върнат на работа или обучение и да намерят по-добра работа.

Стратегия за ангажиране на повече самотни родители в системата на времевото банкиране. Тази стратегия ще даде възможност на самотните родители, участващи в управлението на банката за време, да извършват действия за повишаване на осведомеността/ информационни действия за да мотивират други самотни родители да се включат активно в общността на времевото банкиране и/или да повишат своята грамотност, математически, цифрови и /или предприемачески умения чрез онлайн обучение.