Το Έργο

Η καινοτόμος λύση του parentbank

Το έργο parentbank –‘Enhancing the social inclusion of low income single parents’ αποτελεί μία από τις Στρατηγικές Συμπράξεις του προγράμματος Erasmus + στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του A.N.P.C.D.E.F.P. (Εθνικού Φορέα Κοινοτικών Προγραμμάτων στον Τομέα της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Το έργο θα έχει διάρκεια 2 ετών (2019-2021)
Αριθμός Έργου: 2019-1-RO01-KA204-063798

Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενσωμάτωση των χαμηλόμισθων μονογονέων στην αγορά εργασίας  διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και λοιπές υπηρεσίες, των οποίων το κόστος ενδεχομένως αδυνατούν να επωμιστούν, μέσω μίας «τράπεζας χρόνου» (αμοιβαία ανταλλαγή υπηρεσιών) και αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και το επιχειρηματικό τους πνεύμα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.

Τι είναι η

τράπεζα χρόνου;

Η τράπεζα χρόνου είναι ένα δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας με μονάδα συναλλαγής τον χρόνο (ώρες) και όχι τα χρήματα.
Ο χρόνος λειτουργεί ως νόμισμα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να μοιράζονται τις δεξιότητές τους και να ανταλλάσσουν υπηρεσίες χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα.

Στόχοι

Ενδυνάμωση των μονογονέων με χαμηλή ειδίκευση/μειωμένα προσόντα, ούτως ώστε
να βελτιωθεί η απασχολησιμότητά τους

Διεύρυνση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που βοηθούν μονογονείς στη διδασκαλία της αριθμητικής, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων

Ενθάρρυνση των μονογονέων με χαμηλή ειδίκευση/μειωμένα προσόντα να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν βασικές δεξιότητες (ανάγνωση/γραφή και αριθµητική), καθώς και επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες

Διευκόλυνση της πρόσβασης των χαμηλόμισθων μονογονέων σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και λοιπές υπηρεσίες μέσω μίας «τράπεζας χρόνου», η οποία μπορεί να ενισχύσει την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή τη δυνατότητα επιμόρφωσης

Παραδοτέα

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για επαγγελματίες που βοηθούν μονογονείς στη διδασκαλία δεξιοτήτων ανάγνωσης/γραφής, αριθμητικής, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Το εν λόγω πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες αφενός να παρέχουν εκπαίδευση και στήριξη προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μονογονέων και αφετέρου να ενθαρρύνουν την απασχολησιμότητα καθώς και την κοινωνικοεκπαιδευτική και προσωπική τους ανάπτυξη (που με τη σειρά τους θα προωθήσουν την κοινωνική τους ένταξη).

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης/γραφής, αριθμητικής, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων και του αισθήματος πρωτοβουλίας των μονογονέων με χαμηλή ειδίκευση. Το εν λόγω πρόγραμμα θα δώσει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες την ευκαιρία να αποκτήσουν μαθησιακές εμπειρίες που συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο και την επαγγελματική σταδιοδρομία, οι οποίες θα τους/τις βοηθήσουν να αναπτύξουν περισσότερο ικανότητες, όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η συνεργασία και η δημιουργικότητα.

Ένας οδηγός ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου για την τράπεζα χρόνου & στρατηγικής βιωσιμότητας. Ο οδηγός αυτός θα συμβάλει στη δημιουργία και τη λειτουργία μίας διαδικτυακής (online) τράπεζας χρόνου με τη συμμετοχή των εκπαιδευμένων μονογονέων, καθώς και στην ενίσχυση άλλων μονογονέων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν και να διατηρήσουν μία τέτοια πρωτοβουλία.

Μία πιλοτική διαδικτυακή (online) τράπεζα χρόνου για μονογονείς. Οι μονογονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν όλα τα είδη των υπηρεσιών που δεν μπορούν να καλύψουν οι ίδιοι/ες το κόστος τους, επιτρέποντάς τους να επιστρέψουν στη δουλειά ή την εκπαίδευση, και να βρουν καλύτερη απασχόληση.

Μία στρατηγική προσέγγισης μεταξύ ομοτίμων (peer-to-peer) με στόχο τη συμμετοχή ολοένα και περισσότερων μονογονέων στη διαδικτυακή (online) τράπεζα χρόνου. Η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει τους μονογονείς που θα συμβάλουν στη λειτουργία της εν λόγω τράπεζας να πραγματοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης, ώστε να παρακινήσουν και άλλους μονογονείς να συμμετάσχουν ενεργά στις κοινότητες της τράπεζας, ή/και να αναβαθμίσουν βασικές δεξιότητες (ανάγνωση/γραφή και αριθµητική), καθώς και επιχειρηματικές ή/και ψηφιακές δεξιότητες μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).